Prepravný poriadok

Prepravný poriadok

v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave,
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke,
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok je uverejnený na http://www.rktaxi.sk/prepravny-poriadok a upravuje prepravné podmienky prevádzkovateľa potrebné na uzavretie Objednávky a Zmluvy o preprave v Taxislužbe (ďalej ako „Prepravný poriadok“).

2. Prevádzkovateľ Taxislužby s názvom:

RK TAXI, tel:+421 944 384 666, e-mail: info@rktaxi.sk,

je spoločnosť:

RK TAXI s.r.o., sídlo: Novosady 921/6, 962 12, Detva, IČO: 53921585,

(ďalej ako „Dopravca“).

3. Dopravcom sa rozumie prevádzkovateľ vnútroštátnej osobnej cestnej dopravy – Taxislužby, uvedený v čl.I. ods. 2. tohto poriadku odo dňa udelenej koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb Cestujúcim a ich batožiny, a s tým súvisiace služby na základe Objednávky a Zmluvy o preprave osôb.

4. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami Taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa Objednávky a po jej akceptovaní zmluvnými stranami vzniká Zmluva o preprave osôb v mestskej a prímestskej preprave.

5. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o prepravu telefonicky, digitálne alebo osobne.

6. Cestujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa už vezie vo vozidle na základe prijatej a dohodnutej Objednávky. Zároveň prebieha platnosť  Zmluvy o preprave.

7. Dopravca poskytuje prepravné služby prostredníctvom oprávnených osôb a to Vodič Taxislužby v pracovno-právnom vzťahu a platným Preukazom vodiča Taxislužby, vyhovujúcimi psychlogickými testami, lekárskou prehliadkou a platným poistením. Ďalšia oprávnená osoba je Dispečer, ktorý zabezpečuje príjem Objednávok, usmernenie a navigovanie Vodičov a realizovanie žiadostí, sťažností, reklamácií Cestujúcich prípadne koordinuje riešenie krízových udalostí.

8. Cenník za TAXI služby RK TAXI je na http://www.rktaxi.sk

Čl. II. Povinnosti Dopravcu

Dopravca je povinný najmä:

1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v Taxislužbe podľa Prepravného poriadku.

2. Realizovať prepravu podľa Objednávky Cestujúceho, ktorú vykonal: telefonicky, digitálne cez aplikáciu alebo v zmysle samostatnej zmluvy a platného cenníka Taxislužby a pred a po uskutočnení prepravy oznámiť cenu prepravy vydať Cestujúcemu potvrdenku, resp. oznámenie o vykonanej preprave a zaplatení za prepravu priamo v aplikácii alebo dostane potvrdenie e-mailom ako sumárne vyúčtovanie za uskutočnené prepravy za určité obdobie. Ak má vozidlo Taxislužby Taxameter alebo tlačiareň za digitálnu platbu, môže vydať aj papierovú potvrdenku za ukončenú prepravu. Príjem hotovosti sa eviduje do eKASA.

3. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu Cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

4. Označiť každé prevádzkované vozidlo názvom RK TAXI.

5. Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v Taxislužbe, Cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla.

6. Poveriť, zaškoliť a navigovať Vodiča Taxislužby vykonávajúci prepravu, na ktorého sa ustanovenia tohto prepravného poriadku vzťahujú v rovnakom rozsahu.

Čl. III. Vozidlo Taxislužby

1. Vozidlom Taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

a) Je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku.

b) Má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre Vodiča a Cestujúcich.

c) Je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátané Vodiča taktiež vozidlo na prepravu imobilných Cestujúcich.

d) Je na predných ľavých a pravých dverách označené názvom Taxislužby, telefónnym číslom objednávkovej služby – dispečing a prípadne názvom digitálnej aplikácie na Objednanie prepravy.

e) Má pevne zabudovaný certifikovaný Taxameter s výnimkou, ak si Objednávku zadal cez mobilnú, či digitálnu platformu, kde cenu prepravy odsúhlasí (telefonicky alebo digitálne) Objednávateľ PRED realizovaním prepravy a platba za realizovanú prepravu sa uskutoční bezhotovostne.

f) Má vo vnútri vozidla Taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho platný cenník Taxislužby, a obchodné meno prevádzkovateľa.

g) Je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú Cestujúcemu alebo tretím osobám na zdraví alebo na majetku.

h) Umožňuje prepravu batožiny o max. hmotnosti 15kg a najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 litrov.

i) Umožňuje prepravu detí iba v prípade, že vozidlo má detskú sedačku, resp. Cestovateľ to uvedie v Objednávke a poskytne, zapožičia vlastnú detskú sedačku.

j) Umožňuje prepravu zvierat iba v prípade, že má zviera prepravnú klietku alebo ochranný náhubok, obojok, popruh, vodítko a váži max. 20kg, výšku max.30cm a je predpoklad, že preprava bude bezpečná a nespôsobí znečistenie alebo nespôsobí vyrušovanie Vodiča.

k) Umožňuje prepravu kočíka alebo celkovej batožiny, ktorá by nijakým spôsobom nemala obmedzovať pripútanie Cestujúcich bezpečnostnými pásmi a ich bezpečnú prepravu.

l) Umožňuje prepravu nadrozmerných batožín iba v prípade, že vozidlo má strešný nosič, strešný BOX alebo to umožňuje jeho ložná plocha v interiéri.

2. Osobné vozidlo Taxislužby môže byť vybavené strešným svietidlom s nápisom TAXI, ktoré je na vozidle na najvyššom bode vozidla uchytené magneticky, pevnou montážou na strešnom nosiči, s výnimkou ak prebieha zmluvná preprava, resp., ak prepravu je možné objednať iba telefonicky, digitálne avšak nie z ulice mávnutím ruky:

a) Je ZAPNUTÉ svietidlo, ak vozidlo stojí a voľné, pripravené prijať Objednávku z ulice.

b) Je VYPNUTÉ svietidlo, ak prebieha plnenie Objednávky a plnenie Zmluvy o preprave s Cestujúcim.

3. Osobné vozidlo Taxislužby môže byť vybavené digitálnou aplikáciou na príjem Objednávok cez digitálnu aplikáciu prevádzkovanú treťou stranou, resp. telefónom, SMS komunikačným systémom alebo vysielačkou napojená na vlastný Dispečing, kde Vodič má právo zadať nasledovné stavy:

 • vozidlo je OFFLINE, zatiaľ neprijíma Objednávku,
 • vozidlo je ONLINE, pripravené na príjem Objednávky,
 • vozidlo je ONLINE a prebieha plnenie Zmluvy o preprave,
 • vozidlo ukončuje prepravu a neprijíma ďalšiu Objednávku.

4. Pri výkone Taxislužby je Vodič povinný mať vo vozidle Taxislužby tieto doklady:

a) Osvedčenie o technickom preukaze vozidla, osvedčenie o STK a EK,

b) Kópiu pridelenej Koncesie vydanú Okresným úradom, odbor dopravy,

c) Kópiu výpisu z Obchodného registra,

d) Zelenú a bielu kartu PZP, kópiu dokladov o poistení: Havarijné poistenie prípadne Poistenie pre zodpovednosť za škody spôsobené pri výkone povolania.

e) Preukaz Vodiča vozidla Taxislužby, doklad o psychologickej a zdravotnej spôsobilosti.

f) Vodičský preukaz Vodiča a Občiansky preukaz.

g) Kópiu Zmluvy, pracovno-právneho vzťahu s Dopravcom, (TPP, Dohodu), resp. Zmluvu o výkone činnosti dobrovoľníka, resp. Splnomocnenie, či oprávnenie na jazdu.

h) Doklady o ciachovaní Taxametra ústavom legálnej metrológie a montážny list, ak je vozidlo vybavené, resp. používa Taxameter.

Čl. IV. Objednávka, plnenie Zmluvy o preprave a cena

1. Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu Prepravného poriadku.

2. Podmienky Objednávky. Pri telefonickej, resp. digitálnej objednávke prepravy je Objednávateľ povinný uviesť pravdivo, presne a úplne:

a) meno Objednávateľa, prepravovanej osoby, ktorá bude NASTUPOVAŤ a súčasne telefonický (e-mail) kontakt na budúceho Cestujúceho, pre vzájomnú presnú identifikáciu pri NÁSTUPE do vozidla, resp. tieto údaje zadal pred potvrdením Objednávky do digitálnej platformy alebo v zmysle samostatnej zmluvy,

b) miesto NÁSTUPU, GPS súradnice, pričom musí byť prístupné pre dané vozidlo a v súlade s Pravidlami cestnej premávky, pričom Vodič má právo upresniť miesto nástupu a požiadať Objednávateľa o nové miesto nástupu, ak by to z neznalosti Objednávateľa alebo špecifických podmienok bolo v rozpore s Pravidlami cestnej premávky alebo by hrozila bezpečnosť vozidla, osôb, či majetku,

c) miesto VÝSTUPU, GPS súradnice, pričom musí byť prístupné pre dané vozidlo a v súlade s Pravidlami cestnej premávky, pričom Vodič má právo upresniť miesto výstupu a požiadať Objednávateľa o nové miesto výstupu, ak by to z neznalosti Objednávateľa alebo špecifických podmienok bolo v rozpore s Pravidlami cestnej premávky alebo by hrozila bezpečnosť vozidla, osôb, či majetku,

d) typ prepravy PRIORITNÁ zvolí, ak si praje čo najkratšiu a najrýchlejšiu prepravu a pritom sa zaväzuje zaplatiť sám a nerozdielne celú cenu prepravy. Pri plnení Zmluvy o preprave s Cestujúcim typ PRIORITNÁ JAZDA možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho Cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh Cestujúceho,

e) typ prepravy ZDIEĽANÁ zvolí, ak súhlasí s premenlivými podmienkami z odsúhlasenej Objednávky a to môže nastať počas prepravy: zmena trasy, zmena počtu km, zmena celkového času a zmeny, resp. zníženie celkovej ceny tým, že počas prebiehajúcej prepravy budú na pokyn z Dispečingu, digitálnej aplikácie, navigácie resp. Vodiča NASTUPOVAŤ a VYSTUPOVAŤ ďalší Cestujúci, čím sa využijú voľné sedadlá a voľný batožinový priestor, čím sa zníži dopravná zápcha a znížia emisie.

f) iné podmienky a parametre prepravy (počet osôb, detí, objem, rozmery, hmotnosť, počet, batožiny, barly, palice, kočíky, klietky, lyže, sane a iné veci, ktoré sú nevyhnutné pre posúdenie, či Dopravca príjme alebo odmietne požiadavku.

3. Objednávateľ zadaním, Objednávky dáva svoj dobrovoľný SÚHLAS Dopravcovi ako prevádzkovateľovi Taxislužby na spracúvanie osobných údajov (meno, telefón, GPS monitoring polohy, PRED, POČAS plnenia Zmluvy o preprave až do jej ukončenia, VÝSTUPU, zadanie HODNOTENIA Vodiča, spokojnosti, resp. až po ODHLÁSENIE z digitálnej aplikácie v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov), a informácií, ktoré zadal Dopravcovi pre plnenie zmluvy. Objednávka je platná iba ak Dispečer, resp. Vodič Taxislužby vysloví, napíše, digitálne potvrdí svoj SÚHLAS s parametrami a podmienkami Objednávky. Bez SÚHLASU Dopravcu, resp. jeho oprávnenými osobami ako je Dispečer, resp. Vodič Taxislužby je Objednávka neplatná, nebola prijatá a nenastala platnosť Zmluvy o preprave v zmysle tohto Prepravného poriadku.

4. Vodič, resp. Dopravca si vyhradzuje právo podmienečného prijatia Objednávky, resp. má právo odmietnuť začiatok prepravy, ak po príjazde na miesto NÁSTUPU Vodič posúdi, že:

 • zadané detaily z prijatej Objednávky sú rozdielne,
 • Cestujúci požaduje zmenu parametrov, či podmienok oproti prijatej Objednávke,
 • ohrozuje Vodiča alebo Cestujúcich vo vozidle, fyzicky, svojím správaním, batožinou alebo inak,
 • nevie zaplatiť za požadovanú Objednávku prepravy,
 • hrozí bezpečnosť vozidla, osôb, či majetku.

5. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím Zmluvy o preprave má Objednávateľ, resp. Cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom Taxislužby.

6. Vodič vozidla Taxislužby nie je povinný prepraviť Cestujúceho, v zmysle tohto článku, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti Taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla Taxislužby bez alebo s Cestujúcim vo vozidle.

7. Vodič Taxislužby má právo jazdy podľa poradia na stanovisku Taxislužby v danej lokalite, kam patrí daná Objednávka. Pokiaľ v rade stojaci Vodič Taxislužby príjme Objednávku z Dispečingu, telefonicky alebo digitálne a opustí svoju pozíciu v poradí, nasledujúce vozidlo získa takto uvoľnenú pozíciu na stanovisku Taxislužby v danej lokalite.

8. Vodič, resp. Dopravca realizuje prepravu Cestujúcich, iba ak bola Objednávka prijatá, v zmysle čl.IV. ods. 2., 3., a 4. tohto Prepravného poriadku, pričom Vodič vozidla Taxislužby zabezpečuje riadne a včasné vybavenie predmetnej Objednávky a je povinný prepraviť Cestujúceho z miesta NÁSTUPU do miesta VÝSTUPU s jej bežnými alebo špecifickými parametrami a podmienkami a podľa typu prepravy v zmysle ods.2 d), či e) tohto článku.

9. Plnenie Zmluvy o preprave v zmysle tohto Prepravného poriadku vzniká až momentom zahájenia prepravy s Cestujúcim vo vozidle, ktorého identitu overil Vodič a Cestujúci potvrdil platnosť parametrov a podmienok zadanej a odsúhlasenej Objednávky v zmysle tohto článku. Objednanie prepravy a príjazd vozidla na NÁSTUP, sa nepovažuje za plnenie Zmluvy o preprave ! Zároveň sa v rovnakom časovom momente a GPS súradniciach začína monitoring priebehu prepravy ako podklad pre stanovenie konečnej ceny. Platnosť a plnenie uzavretej Zmluvy o preprave osôb podľa je zmysle §760 až §764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „Prepravná zmluva“).

10. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne Vodič vozidla Taxislužby.

11. Vo vozidle Taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby a batožina len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla. Jednotková hmotnosť batožiny môže byť max. 15kg.

12. Na prednom sedadle vedľa Vodiča možno prepravovať iba Cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

13. V priestore pre Cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu Cestujúceho.

14. Počas prepravy musia byť Cestujúci pripútaní bezpečnostnými pásmi, ktorým je vybavené vozidlo, upevnená batožina a ďalej Cestujúci nesmú vo vozidle Taxislužby fajčiť, piť, jesť, byť hlučný, manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad Vodiča vozidla Taxislužby alebo inak ohroziť bezpečnosť vozidla, osôb, či majetku inak zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne poškodenému.

15. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu ako PRIORITNÁ alebo ZDIEĽANÁ PREPRAVA v zmysle ods.2 d), či e) tohto článku. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom účastníkov prebiehajúcej prepravy, resp. podľa pokynov navigácie z dispečingu alebo špecifických podmienok, za ktoré zodpovedá Vodič.

16. Cena za prepravu sa riadi platným Cenníkom. Cena sa vypočíta ako súčet viacerých parametrov a podmienok, platnej Objednávky v zmysle tohto článku, môže byť rozdielna (vyššia aj nižšia) od predpokladanej trasy, ktorú poskytne navigácia tromi parametrami (km, čas, cena) a je ovplyvnená: cenou za príjazd, čakaním na križovatkách, cestných zápchach, navigačnými trasami, pokynmi Cestujúceho a to, zmenou cieľa alebo viacerými cieľmi, nástupom a výstupom prevážaných a nastupujúcich Cestujúcich, nakladaní a vykladaní batožiny, inými zmenami, ktoré budú z podnetu Cestujúcich, skutočná trasa prepravy, vonkajšie poveternostné podmienky, nehody, vyššia moc, skutočne prejazdených km a celkového času, nakoľko Taxametre sú vybavené počítaním času a prejazdených km, resp. digitálne platformy, navigácie zmerajú SKUTOČNÚ cenu podľa skutočnej realizovanej prepravy v km avšak aj Cestujúci a Vodič majú právo na ZMENE pôvodne stanovenej, resp. dohodnutej ceny (telefonicky, digitálne, osobne) na základe okolností, ktoré sa odohrali. Cestujúci aj Vodič majú právo namietať cenu za prepravu po jej ukončení avšak zaväzujú sa neodkladne dohodnúť a stanoviť KONEČNÚ cenu.

17. Cestujúci sa zaväzuje vždy po ukončení prepravy ZAPLATIŤ. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši neodkladne Vodič privolaním Polície, resp., zápisom do digitálnej platformy, oznámením na Dispečing Dopravcovi, ktorý to má právo riešiť právnymi prostriedkami, mimosúdne alebo súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť Dopravcovi aj spôsobené škody, náhrady a úrok z omeškania.

18. Účastníci prepravy Vodič aj Cestujúci majú právo namietať konečnú cenu priamo v digitálnej platforme alebo písomne e-mailom na dispečing Dopravcu. Telefonická námietka, reklamácia, sťažnosť nie je platná, ak neprebieha je nahrávanie (zhotovenie audio, či video záznamu) so súhlasom zúčastnených strán.

19. V prípade, že je vozidlo vybavené Taxametrom, po vykonanej preprave je Vodič Taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie z eKASY iba v prípade prijatia hotovosti, ktoré obsahuje najmä:

 • číslo dokladu,
 • evidenčné číslo vozidla,
 • dátum jazdy,
 • obchodné meno prepravcu, adresa prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ,
 • zaplatené cestovné.

 

20. V prípade, že Cestujúci aj Vodič využili digitálnu platformu, aplikáciu tretej strany, vyúčtovanie a doklad o platbe vystavuje prevádzkovateľ platformy digitálne v zmysle jeho obchodných podmienok.

 

Čl. V. Odmietnutie Objednávky a ukončenie plnenie Zmluvy o preprave

1. Objednávateľ má právo zrušiť Objednávku po príjazde vozidla Taxislužby na miesto NÁSTUPU, avšak najneskôr pred zahájením prepravy. V uvedenom prípade, má Dopravca nárok žiadať pomernú časť za príjazd  Objednávateľ sa zaväzuje uzatvoriť dohodu o cene s Vodičom, resp. Dispečerom Dopravcu, resp. bude Objednávateľovi odrátaná cena za príjazd prevádzkovateľom digitálnej platformy. V uvedenom prípade sa eviduje tento úkon Objednávateľa v digitálnej platforme, resp. Dispečerom, čo poskytuje hodnotenie o správaní tejto osoby.

2. Vodič pri statuse ONLINE, pripravený prijať objednávku má právo ponúkanú Objednávku Prijať alebo Odmietnuť. V prípade, že objednávku odmietne sa tento úkon Vodiča eviduje v digitálnej platforme, resp. Dispečerom, čo poskytuje hodnotenie o správaní Vodiča.

3. Vodič vozidla Taxislužby môže odmietnuť Objednávku alebo zastaviť plnenie Zmluvy a preprave ak:

a) Predpokladá, že nevie splniť Objednávku vzhľadom na stav paliva, stav batérie, poveternostné podmienky alebo iné okolnosti, ktoré uvedenie do zápisu, resp. na Dispečing.

b) Čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné zmenené podmienky Cestujúcim alebo vonkajšími okolnosťami sú nerealizovateľné alebo inak ohroziť bezpečnosť vozidla, osôb, či majetku.

c) Vodičovi to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody.

d) Cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla Taxislužby alebo obťažovanie Vodiča počas prepravy.

e) To neumožňuje správanie sa Cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u Vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo Taxislužby.

f) Cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo Taxislužby.

g) Cestujúci požaduje prepravovať zviera, ktoré vzhľadom na veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre Cestujúcich ani v batožinovom priestore.

h) Cestujúci požaduje pod vplyvom časového stresu, či meškania alebo nervozity, rýchlu jazdu Vodiča v rozpore s Pravidlami cestnej premávky.

4. Cestujúci má právo odmietnuť splnenie Zmluvy o preprave a ukončiť predčasne prepravu ak:

 • mu je nevoľno alebo zo zdravotných problémov,
 • o to vyslovene požiada Vodiča, že chce vystúpiť a ukončiť predčasne prepravu,
 • sa cíti ohrozene vzhľadom na štýl jazdy Vodiča.
 • Vodič vozidla taxislužby, resp. Dopravca porušil podmienky tohto Prepravného poriadku.

5. V prípade vyššie uvedených okolností plnenie Objednávky, či plnenia Zmluvy o preprave sa zmluvné strany zaväzujú cenu prepravy riešiť dohodou, možnosťami digitálnej aplikácie alebo cez Dispečing, v zmysle čl.IV. ods. 16. až 18. tohto Prepravného poriadku.

Čl. VI. Nakladanie s nájdenými vecami

1. Vodič taxislužby je povinný vydať vlastníkovi je stratenú vec, ak vo vozidle Taxislužby nájde stratenú vec Cestujúceho. Zmluvné strany Vodič aj Cestujúci sú povinný neodkladne takúto udalosť nahlásiť na Dispečing alebo do digitálnej aplikácie a preukázať, popísať, foto, približný čas, predpokladané miesto, či dôkazy o danej veci, aby bolo nepochybné o akú vec ide a kto je jej skutočný vlastník. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási do 3 dní od nálezu, Vodič Taxislužby je povinný vec odovzdať na Dispečing Dopravcu prípadne na Polícií.

2. Ak sa prihlási ten kto vec stratil alebo zabudol vo vozidle Taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.

3. Nálezca ma právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Čl. VII. Zmeny počas plnenia Zmluvy o preprave osôb

1. Cestujúci sa vzdáva práva namietať zmenu trasy, počet km a čas prepravy, ak pri zadal typ ZDIEĽANÁ preprava v zmysle čl.IV. ods.2. e) a ods. 15. tohto Prepravného poriadku.

2. Cestujúci má právo požiadať o zmenu trasy pred zahájením jazdy, resp. zadať viac cieľov na VÝSTUP, ak nastúpilo do vozidla viac Cestujúcich na jednu Objednávku alebo Cestujúci požiadal pred alebo počas jazdy, že bude vystupovať, požadovať čakanie vozidla a opäť nastúpi do vozidla a požiada Vodiča, Dispečing, prevádzkovateľa digitálnej platformy o prepravu na NOVÝ cieľ. V uvedenom prípade, Vodič dočasne pozastaví príjem nových Objednávok zadaním voľby v digitálnej platforme alebo oznámením na Dispečing a je povinný zadať NOVÝ cieľ prepravy, merať čas čakania, a opäť zadať NOVÝ cieľ prepravy. Predpokladaná cena prepravy sa zmení a Cestujúci je povinný zaplatiť sumárnu cenu podľa skutočných kilometrov a času čakania.

3. Cestujúci sa zaväzuje zaplatiť náhradu podľa cenníka, ak spôsobí znečistenia, poškodenie vozidla alebo inú škodu svojím správaním. Vodič aj Dopravca má právo požadovať a vymáhať náhradu škody aj ušlý príjem.

4. Vodič, resp. Dopravca sa zaväzujú zabezpečiť, na vlastné náklady, Cestujúcemu splnenie Zmluvy o preprave osobne, resp. aj prostredníctvom tretej osoby, resp. iným Dopravcom, iným Vodičom v prípade, že sa vozidlo pokazí, havaruje, bude účastníkom dopravnej nehody, stane sa nepojazdné, bude kontrolované, zadržané resp. nastane neúmerné zdržanie o viac než 150% času, či viac než 150% počet km oproti predpokladanej preprave v zmysle prijatej Objednávky pred zahájením prepravy.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú na akýkoľvek incident, uvedený v tomto článku, neodkladne zhromaždiť dôkazy, odfotiť, zapísať do digitálnej aplikácie alebo nahlásiť na Dispečing Dopravcovi. Cestujúci má rovnaké právo na foto záznam, výpoveď, záznam, dôkazy či zápis podrobností na svoju obhajobu.

Čl. VIII. Zodpovednosť a jej výnimky

1. Za porušenie povinnosti Taxislužby po zahájení prepravy Cestujúceho prepraviť podľa Prepravného poriadku Cestujúceho riadne a včas zodpovedá Dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka avšak s výnimkou v zmysle voľby typu prepravy v zmysle čl.IV. ods. 2. e) tohto poriadku.

2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy po zahájení prepravy Cestujúceho z viny Dopravcu alebo Vodiča Taxislužby, je Dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú s výnimkou prípadov v zmysle voľby typu prepravy v zmysle čl.IV. ods. 2. e) tohto poriadku.

3. Cestujúci má právo na odškodné tým, že preprava nebola vykonaná v zmysle Zmluvy o preprave, po zahájení prepravy Cestujúceho v zmysle čl.IV. ods. 2. d) tohto poriadku nasledovne :

 • Náhrada škody za omeškanie bude riešená dohodou s Vodičom, resp. Dispečingom pomernou zľavou pred zaplatením za prepravu.
 • Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka Taxislužby.
 • Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená v zmysle čl.VII. 4. a čl.XIII. Mimoriadna udalosť.

4. Dopravca má dôkazné bremeno svojej zodpovednosti do času, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl. IX. Pravidlá počas "Lockdown" a protivírusové opatrenia.

Počas "Lockdown“ obdobia s obmedzením slobody pohybu a zákazom vychádzania obyvateľstva a v zmysle platných pravidiel, výnimiek a povolení, vykonávame TAXI prepravu osôb, Nákup potravín, drogérie, liekov, či tovaru, so zabezpečením hygienických a týchto opatrení nasledovne:

 • Prepravu osôb iba na zadných sedadlách. (POZNÁMKA: Je zakázaná preprava na sedadle spolujazdca vedľa vodiča.)
 • Prepravu max. 2 dospelých osôb, ak žijú v jednej domácnosti, resp. sú blízka rodina, (POZNÁMKA: Vodič nie je povinný zisťovať, či osoby, cestujúci ktoré si objednali prepravu, cez Digitálnu aplikáciu tretej strany, a nastúpili do vozidla sú, či nie sú blízka rodina. Zodpovednosť prípadne finančný postih za porušenie platných podmienok proti šíreniu vírusových, nákazlivých, či nebezpečných chorôb zodpovedajú v plnom rozsahu cestujúci.)
 • Prepravu max. 3 detí spolu s 2 rodičmi alebo osobami, žijúcimi v jednej domácnosti. (POZNÁMKA: Vodič môže povoliť alebo obmedziť obsadenie sedadiel podľa počtu sedadiel zapísané v technickom preukaze vozidla, resp. veľkosti batožiny, resp. tak, aby sa cestujúci mohli bezpečne pripútať a bezpečne prepravovať.)
 • Vodič má právo vyžadovať, aby cestujúci mal pri nastupovaní a počas prepravy nasadené ochranné rúško, správal sa hygienicky a rešpektoval stanovené protivírusové pravidlá Vlády SR a detailné usmernenia, ktoré požaduje Vodič od cestujúcich. (POZNÁMKA: Vodič má právo jazdu s cestujúcim ODMIETNUŤ, PRERUŠIŤ alebo PREDČASNE UKONČIŤ, ak má na to svoje dôvody a aj napriek upozorneniu ich cestujúci nerešpektuje.)

Čl. X. Reklamácie, žiadosti, sťažnosti, náhrada škody a hodnotenie spokojnosti

1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať podnet, žiadosť, sťažnosť, reklamácie, či hodnotenie, a to bezodkladne, najneskôr do 3 dní od vykonania prepravy. Cestujúci berie na vedomie, že ústne svoje vyjadrenie Vodičovi, resp. telefonicky na Dispečing Dopravu, sa však nepovažuje za prijatú reklamáciu v zmysle tohto Prevádzkového poriadku

2. Cestujúci je oprávnený podať podnet, žiadosť, sťažnosť, reklamáciu na vady prepravy a hodnotenie spokojnosti nasledovným spôsobom:

 • Vyplnením a odoslaním správy priamo v digitálnej platforme, aplikácii.
 • Zaslaním alebo doručením reklamácie na e-mail Dopravcu.
 • Zaslaním alebo doručením reklamácie na adresu sídla Dopravcu.

3. V žiadosti, reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť dôkazy, doklady osvedčujúce jeho nárok ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie prepravy ( úhrada ceny za prepravu).

4. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti Dopravca bezodkladne vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 7 dni, považuje sa za nepodanú.

5. Ak Cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu Dopravca podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkom (§ 427 až 431).

6. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s Cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť právnymi prostriedkami a a cestou súdu.

7. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

8. Právo na náhradu škody na batožinách Cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal Cestujúci pri sebe, je Cestujúci povinný písomné uplatniť najskôr u Dopravcu, a to najneskôr do 14 dni odo dňa, kedy došlo ku škode.

9. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z Prepravného poriadku a ich vybavovanie Dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenska obchodná inšpekcia.

Čl. XI. Pravidlá ochrany osobných údajov ("GDPR")

1. Cestujúci ako dotknutá osoba vyhlasuje, že dobrovoľne poskytol svoje aktuálne a pravdivé osobné údaje aj údaje potrebné pre úhradu za prepravu Dopravcovi, Vodičovi, resp. prevádzkovateľovi digitálnej platformy ako prevádzkovateľovi a ním povereným osobám v zmluvnom vzťahu s Dopravcom a zároveň SÚHLASÍ s ich spracúvaním aj s prenosom osobných údajov tretím osobám za účelom Objednávky a plnenia predmetnej Zmluvy o preprave v zmysle tohto Prepravného poriadku.

2. Dopravca ako prevádzkovateľ a ním oprávnené osoby vyhlasujú, že osobné údaje dotknutej osoby, Cestujúceho prijali titulom oprávnený SÚHLAS v zmysle bodu 1. tohto článku aj pre plnenie Objednávky a následne Zmluvy o preprave, budú ich chrániť a spracúvať 10 rokov a budú plniť žiadosti dotknutej osoby v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a platnej legislatívy SR. Dopravca ako prevádzkovateľ a ním oprávnené osoby vyhlasujú, že osobné údaje dotknutej osoby skartujú, vymažú a oznámia, resp. požiadajú tretie osoby na rovnaký úkon neodkladne, ak zanikne zákonný dôvod na ich spracúvanie.

3. Dopravca ako prevádzkovateľ a ním oprávnené osoby vyhlasujú, že osobné údaje dotknutej osoby, alebo iba ich nevyhnutnú časť, budú používať, či prenášať vrámci SR, EU aj mimo EU (v závislostí od sídla poskytovateľa digitálnej platformy), na plnenie zmluvy a identifikáciu dotknutej osoby, resp. v zmysle platných zmlúv a legislatívy SR a to tretím osobám:

 • oprávnená osoba poverená prevádzkovateľom, Vodič, Dispečer na overenie identity Objednávateľa,
 • účtovník na vzájomné spracovanie účtovných dokladov,
 • pre vzájomné marketingové a informačné činnosti.

4. Objednávateľ, resp. Cestujúci ako dotknutá osoba má tieto práva:

 • právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo prístupu k údajom;
 • právo namietať;
 • právo na presnosť a opravu osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;
 • právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;
 • právo na presun údajov;
 • právo podať žiadosť prevádzkovateľovi;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

5. Dotknutá osoba sa zaväzuje podať Žiadosť prevádzkovateľovi na otázky, námietky, sťažnosti, jasne uvedie aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska. Musí byť zrejmé, kto právo uplatnil a čoho sa domáha. Právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov.

6. Objednávateľ, resp. Cestujúci vyhlasuje, že sa mal možnosť oboznámiť so svojími právami ako dotknutá osoba a berie na vedomie, že svoje práva môže využiť formou žiadosti adresovanej najprv prevádzkovateľovi, resp. samostatne aj sprostredkovateľovi.

Čl. XII. Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) sa považuje:

 • Dopravná nehoda vozidla Taxislužby, prípadne ak je svedkom dopravnej nehody.
 • Požiar vozidla.
 • Úraz alebo náhle ochorenie Cestujúceho alebo sprevádzanej osoby.
 • Vždy bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Dispečing Dopravcu.

 

2. Pri mimoriadnej udalosti je Vodič vozidla Taxislužby povinný predovšetkým:

 1. Bezodkladne zastaviť vozidlo.
 2. Urobiť potrebné opatrenia na záchranu Cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou.
 3. Poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú Prvú pomoc a bezodkladne privolať zdravotnícku pomoc.
 4. Urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.
 5. Vždy bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Dispečing Dopravcu.

 

3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy Vodiča, je Vodič vozidla Taxislužby povinný:

 • Ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť Dispečing Dopravcu a Policajnému orgánu a na tel. číslo 112.
 • Zdržať sa konania, ktoré by bránilo vyšetrenia Mimoriadnej udalosti.
 • Zotrvať na mieste až do príchodu Policajného organu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti.
 • Vždy bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Dispečing Dopravcu.

 

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou Zmluvy o preprave uvedený na http://www.rktaxi.sk/prepravny-poriadok.

2. Zmluvné strany Dopravca a Cestujúci majú právo v uzatvoriť písomnú Dohodu a upraviť práva a povinnosti odlišné ako sú upravené v tomto Prepravnom poriadku.

3. Cestujúci vyhlasuje, že sa pred zadaním Objednávky oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi tohto Prepravného poriadku a ustanoveniami Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami, ktoré prijíma.

4. Cestujúci berie na vedomie, že momentom zadania Objednávky sa zaväzuje riadiť ustanoveniami tohto Prepravného poriadku a tým zároveň môžu nastať podmienky pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy o preprave uvedené na http://www.rktaxi.sk/prepravny-poriadok

5. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje Cestujúcich formou oznámenia s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Dopravca sa zaväzuje dodržiavať platný Prepravný poriadok v nemá právo meniť tieto ustanovenia počas prebiehajúcej Reklamácie.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Prepravný poriadok si pozorne prečítali a zaväzujú sa nimi riadiť.

 

Tento Prepravný poriadok je platný a účinný jeho zverejnením od 19.07.2021.

Cenník RK TAXI